บุคลากร

นายธนชน  มุทาพร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน


                            
นางสมศิรัตน์ วรรณประวัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน


          
          
                   
                                     นางสาวสินินาถ ธงสันเทียะ                            
                           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                  
                                     ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน