บุคลากร

นายธนชน  มุทาพร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                 
                             
                                     นางสาวสินินาถ ธงสันเทียะ                            นางสมศิรัตน์ วรรณประวัติ
                               นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
                                     ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน                           ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน