เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์4 ต.ค. 2559 08:16โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป้าหมาย 177 โรงเรียน แบ่งเป็น 6 รุ่น  ดังนั้น จึงขอให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการเงิน เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน ตามปฏิทินการอบรมฯ ดังแนบ 
Ċ
ตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ต.ค. 2559 08:16
Comments