การอบรมการเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ 2558

โพสต์9 พ.ย. 2557 23:13โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
          จากข้อสังเกตและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ การควบคุม และการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ปัญหาส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ  
          การแก้ปัญหาเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นกาารพัฒนาครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในแต่ละศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยขอให้ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ  หน่วยตรวจสอบภายในจะกำหนดหลักสูตรและเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียน  จึงขอให้ศูนย์ฯ สำรวจโรงเรียนภายในศูนย์ว่าโรงเรียนใดต้องการอบรมพัฒนางานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ศูนย์ฯ ที่มีความประสงค์จะดำเนินการจัดอบรมดังกล่าว ขอให้ประสานหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อกำหนดปฏิทินการอบรม และควรดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557
ประสานงาน 1.นางสาวณัฐชยา โชติสวัสดิ์ 081-6697924  2.นางสาวสินินาถ ธงสันเทียะ 081-7254308  3.นางสมศิรัตน์ วรรณประวัติ 081-5494606
                           

Comments