การตรวจสอบการดำเนินงานฯ เงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน

โพสต์21 ก.ค. 2559 00:35โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ว่าได้รับรายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนหลายแห่งที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทักท้วงเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหลายแห่งต้องมีการดำเนินการเรียกเงินคืน และดำเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้ทางละเมิด ดำเนินการทางวินัยและดำเนินการตามบทลงโทษของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังข้อตรวจพบที่แนบ  จึงขอให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549 และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
Ċ
ตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 ก.ค. 2559 00:35
Comments