ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

โพสต์22 มิ.ย. 2561 01:34โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สพฐ.แจ้งให้ สพท.ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามแบบที่ 4 และรายงานหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ตามแบบที่ 5 โดยงวดไตรมาสที่ 3 รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 งวดไตรมาสที่ 4 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์4 ต.ค. 2559 08:16โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป้าหมาย 177 โรงเรียน แบ่งเป็น 6 รุ่น  ดังนั้น จึงขอให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการเงิน เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน ตามปฏิทินการอบรมฯ ดังแนบ 

หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งปฏิทินอบรมครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน

โพสต์4 ต.ค. 2559 07:32โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 เป้าหมาย 177 โรงเรียน โดยกำหนดเป็น 6 รุ่น สำหรับวันและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลังนั้น  บัดนี้ ได้กำหนดวันและสถานที่อบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ครูที่ได้รับมอบหมายเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ
 

การตรวจสอบการดำเนินงานฯ เงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน

โพสต์21 ก.ค. 2559 00:35โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ว่าได้รับรายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนหลายแห่งที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทักท้วงเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหลายแห่งต้องมีการดำเนินการเรียกเงินคืน และดำเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้ทางละเมิด ดำเนินการทางวินัยและดำเนินการตามบทลงโทษของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังข้อตรวจพบที่แนบ  จึงขอให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549 และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

ปฏิทินการตรวจสอบ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

โพสต์20 ก.ค. 2559 21:40โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 38 โรงเรียน 14 ศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2559 - 2 กันยายน 2559 ขอให้โรงเรียนเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบให้พร้อม 

การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 13 "นครชัยบุรินทร์"

โพสต์20 ก.ค. 2559 21:18โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

          ตามที่ สพฐ. มอบหมายให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 13 "นครชัยบุรินทร์" ประกอบด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.และ สพม. จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 21 เขต รวม 42 คน ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านการพัสดุ : e-Market. e-Bidding  ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559  ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ     

ปฏิทินการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์6 ม.ค. 2559 00:10โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

     หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ 04038/ว 5489 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบให้พร้อม

โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์ฯ

โพสต์21 ก.ค. 2558 07:40โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นการอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน จำนวน 20 คน  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านไร่แสนรัก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้เกียรติพบปะและให้กำลังใจทีมงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
การเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์21 ก.ค. 2558 06:41โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2558 06:45 ]

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร "เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559"  ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม  ในการนี้ สพฐ. ได้พิจารณา สพท.ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 เขต ซึ่งในจำนวนนี้มี หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นางนันทา อนะมาน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เป็นประธานเปิดการอบรม


การตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน

โพสต์21 ก.ค. 2558 06:03โดยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ 1

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน งบประมาณ ทรัพย์สินของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 27 โรงเรียน 9 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2558 


1-10 of 19